Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Jeśli nie jesteś zadowolony z pracy funkcjonariuszy lub masz  uwagi co do naszej pracy przyjdź i powiedz nam o tym. Czekamy na Ciebie 24 h na dobę.

                                               Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu lub jego I Zastępca

przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 15.00 - 17.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu przy ulicy Sikorskiego 2, a w przypadku gdy jest to dzień świąteczny, w pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

 

 

   Ponadto interesanci mogą skontatować się od poniedziałku  do piątku ( za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach od 7.30 do 15.30.  z niżej wymienionymi policjantami:

               1)     ekspert   oraz  asystent  Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków;

               2)     naczelnik   Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją;

 3)     naczelnik   Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, a w przypadku jego nieobecności zastępca  naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego;

W Komisariacie Policji w Błaszkach, Warcie i Złoczewie obywatele wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Komendantów tych jednostek lub przez wyznaczonych policjantów w każdy wtorek miesiąca w godzinach 14.00 - 17.00.

                                                Skargi można również składać drogą elektroniczną.

              Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu rozpatrują policjanci Zespołu ds. Kontroli, Skarg i Wniosków, lub wyznaczony przez Komendanta Powiatowego policjant lub pracownik.

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).
 
W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa może dotyczyć propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje, zgodnie z art. 222 kpa, jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

 


Skargi na działąlność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

                              Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,00-090 Warszawa Przyjęcia interesantów:Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00 od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700