Twój dzielnicowy - Rewir dzielnicowych - informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Rewir dzielnicowych - informacje

Twój dzielnicowy

Rewir dzielnicowych to komórka organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, gdzie pracuje dziesięciu dzielnicowych.  Dzielnicowi obsługują teren miasta i gminy Sieradz.

Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych. 

Dzielnicowy jest zobowiązany podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu
 sierż. szt. Sylwester Grzelak
tel: (0-43) 827 77 50, (0-43) 827 77 51

sylwester.grzelak@sieradz.ld.policja.gov.pl 

Do zakresu czynności dzielnicowego należy przede wszystkim:

-czynny udział w programach prewencyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu,

- inspirować organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, wspólnie ze specjalistą do spraw prewencji,

- informować mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielać instrukcji o sposobach zachowania się w określonych sytuacjach oraz wspierać inicjatywy polegające na organizowaniu się lokalnej społeczności w celu poprawy bezpieczeństwa,

- inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- propagowanie alternatywnych sposobów technicznego zabezpieczania obiektów zagrożonych przestępstwami, uczestniczenie w kontrolach zabezpieczania obiektów,

- realizacja zadań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie, ujawniania nieletnich zagrożonych demoralizacją.