Gdzie szukać pomocy? - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, instytucja pomocy społecznej ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, co oznacza, że w polu zainteresowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej znajduje się bardzo szerokie spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka, m. in. osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

 

  Ofiary przestępstwa wymagają specjalistycznego wsparcia. Osobą pierwszego kontaktu, która winna pokierować w ramach prowadzonej pracy socjalnej zainteresowanego taką formą pomocy może być pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej. Same ośrodki z reguły nie dysponują specjalistyczną kadrą zdolną podjąć tego typu prace z ofiarami przemocy.

 

  Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które winny dysponować przeszkoloną kadrą specjalistów, są powiatowe centra pomocy społecznej, które w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat winny prowadzić ośrodki interwencji kryzysowej. Kontrole prowadzone w poszczególnych latach przez Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w tych jednostkach wykazały iż szczupłość środków, jakimi dysponują powoduje, że zadania są często realizowane w niepełnym zakresie, a nawet w ogóle nie są realizowane.

 

Instytucje mogące udzielić pomocy ofiarom przestępstwa.

 

W SIERADZU

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 Ulica Polna 18/20

telefon 043-827-41-19

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 

adres mail: moik@mopssieradz.pl

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

- konflikty rodzinne

-przemoc domowa

-przemoc seksualna

-bezrobocie

-trudności mieszkaniowe

-zagrożenie eksmisją

-bezdomność

-inne wypadki losowe.

Działalność ośrodka jest bezpłatna dla osób potrzebujących pomocy.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Sieradz Plac Wojewódzki 3

telefon 043-822-05-01 wew. 421.

Centrum nie prowadzi ośrodka interwencji ale w ramach swojej działalności konsultacyjnej udziela porad prawnych. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

98-200 Sieradz ul Armii Krajowej 5

tel 043 827 60 27

email gops@sieradz.home.pl

 

Zakres realizowanych oddziaływań, w szczególności korekcyjno - edukacyjnych 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

               - przygotowywanie wszechstronnych planów pomocy, indywidualnie dostosowanych do osób stosujących przemoc
           - udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa oraz wskazywanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc prawną i psychologiczną,

     - kierowanie uzależnionych sprawców przemocy do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu

 

Na terenie województwa łódzkiego specjalistami mogącymi udzielić pomocy ofiarom przestępstw dysponują:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie /ul. Czapliniecka 66 - tel. 0-44 733-04-98/ prowadzi interwencję kryzysową w oparciu o zatrudnionych psychologów i prawników. Aby dotrzeć z ofertą świadczenia pomocy do najodleglejszych rejonów powiatu specjaliści dyżurują w wyznaczone dni, w poszczególnych gminnych ośrodkach pomocy społecznej, prowadząc specjalistyczne poradnictwo.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu /ul. Stary Rynek 17 - tel. 0- 46 837-03-447 nie prowadzi wprawdzie ośrodka interwencji kryzysowej, ale w ramach działającego przy nim Zespołu Antykryzysowego powołanego m.in. do prowadzenia działań wspierających osoby borykające się z problemami życiowymi jest w stanie podjąć pracę z ofiarą przestępstwa w formie poradnictwa specjalistycznego, psychoterapii i oddziaływań pomocowych, również w środowisku ich zamieszkania. Zespół dysponuje kadrą specjalistów: psychologów, prawników i pedagogów i funkcjonuje przez wszystkie dni robocze w godzinach popołudniowych tj. od godz. 16,00 do 19,00 /od poniedziałku do czwartku/ i od 15,00 do 18.00 w piątki w budynku PCPR. Zespół dyżurujących specjalistów udziela porad specjalistycznych osobom zgłaszającym się z różnorodnymi problemami, prowadzi ponadto działania diagnostyczne opracowując diagnozę sytuacji rodziny oraz diagnozę potrzeb osób zgłaszających się do Zespołu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiat Łódzki - Wschodni /Łódź, ul. Piłsudskiego 135 - tel. 0-42 676-34-99/ prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej czynny w poniedziałki i środy od 8,00 do 18,00 stanowiący namiastkę ośrodka interwencji kryzysowej. Jest on obsługiwany przez pracowników PCPR - kierownika, starszego specjalistę pracy socjalnej, pracownika socjalnego oraz dwóch wolontariuszy /psychologa i prawnika/. Punkt prowadzi pracę socjalną, pomoc psychologiczną poradnictwo prawne.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie /ul. Armii Krajowej 2 - tel. 0-44 754-25-69/ prowadzi ośrodek interwencji kryzysowej, który zajmuje się prowadzeniem terapii systemowej i indywidualnej oraz poradnictwem prawnym. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 16,00 - 20,00. Placówka dysponuje pokojem do prowadzenia terapii systemowej, wyposażonym w szybę dwustronną /lustro weneckie/ i zamontowane nagłośnienie. Ośrodek nie dysponuje miejscami noclegowymi.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie /ul. 1-go Maja 13/15 - tel. 0-34 311-10-56 we w. 231/ w ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie uruchomiło w siedzibie PCPR Punkt Konsultacyjny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych czynny w poniedziałki i czwartki od 13.30 do 17.30. Jest on obsługiwany przez pracowników PCPR oraz osobę z Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego. Punkt prowadzi pracę socjalną i w miarę potrzeby udziela pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej /praca specjalistów w ramach wolontariatu/. Dyżur w Punkcie pełni również policjant z Komendy Policji w Pajęcznie.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu /ul. Długa 49, tel. 0- 42 719-06-33, 715-14-58/ - prowadzi Dział Interwencji Kryzysowej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Ponadto prowadzone są dyżury pod telefonem we wtorki w godz. 9,00 – 17.00 oraz w czwartki w godz. 10.00 – 12.00.

Organizacje pozarządowe, które niosą pomoc udzielając schronienia, prowadząc poradnictwo prawne, terapeutyczne, pomoc psychologiczną.

 

Niezależnie od wyżej wymienionych instytucji na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem działają organizacje pozarządowe, które niosą pomoc udzielając schronienia, prowadząc poradnictwo prawne, terapeutyczne, pomoc psychologiczną. Są to:

 

Dom Samotnej Matki „Markot" /Kalonka 11 a, 92-701 Łódź - Nowosolna, 0-42 671-44-07/, rodzaj działalności: udzielanie schronienia, dożywianie;

Fundacja Centrum Praw Kobiet /ul. Gdańska 54, 90-612 Łódź, tel. 0-42 633-34-117, rodzaj działalności: pomoc prawna, psychologiczna, działalność edukacyjna;

 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii /ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź, 0-42 640-65-91/, rodzaj działalności: udzielanie schronienia, terapia.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie /ul. Szczytowa 11, 92-114 Łódź, tel. 0-42 679-31-35/, rodzaj działalności: udzielanie schronienia, dożywianie, terapia;

 

Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus" /ul. Próchnika 5, II p. 90-408 Łódź, tel. 0-42 639-78-42/, rodzaj działalności: pomoc psychologiczna, terapia, izba noclegowa;

Fundacja Pomocy „Ludzie - Ludziom" w Bełchatowie Dom Samotnej Matki - Dom Otwarty /97-42/ Rogowiec, tel. 0692025705/, rodzaj działalności: udzielanie schronienia, dożywianie, terapia;

 

Centrum Służby Rodzinie /ul. Broniewskiego 1A, 93-162 Łódź, tel. 0-42 684-14-60/, rodzaj działalności: pomoc psychologiczna, medyczna, prawna, dożywianie;

- Centrum Pomocy Dzieciom /ul. Tuwima 48, 90-021 Łódź,/, rodzaj działalności: pomoc finansowa, medyczna i prawna;

- Caritas Archidiecezji Łódzkiej Dom Dziennego Pobytu /ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź, tel. 0-42 639-95-82/, rodzaj działalności: pomoc finansowa, medyczna, prawna;

 

Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści /Henryków 24a, 98-220 Zduńska Wola, tel. 0-43 823-28-22/, rodzaj działalności: udzielanie schronienia, żywienie, terapia;

 

Stowarzyszenie „ONJATA" /ul. Dolna 135, 95-006 Bukowiec, tel. 0-42 214-01-65/, rodzaj działalności: poradnictwo rodzinne, socjoterapia.

Ponadto osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bliższych informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie województwa łódzkiego w Fundacji „Opus" mającej swą siedzibę w Łodzi przy ul. Skarbowej 28.

   

Materiały zaczerpnięte ze strony http://www.lodzka.policja.gov.pl/kwp/content/view/227/182/