NARADA ROCZNA - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

NARADA ROCZNA

Sieradzcy funkcjonariusze podsumowali swoją działalność za 2017 rok.

             18 stycznia 2018r. w auli Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu podsumowali 2017r. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Prezydenta Miasta Sieradza, a także samorządowców z terenu naszego powiatu. W naradzie uczestniczył również Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sieradzu Sławomir Anek, a także szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć sieradzkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a także sieradzkich mediów. Po przywitaniu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz innych zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Wojciecha Kuśmierka nastąpiło zaprezentowanie wyników za zeszły rok. Analizy w formie pokazu multi medialnego dokonał sieradzki komendant.

             Należy zaznaczyć, że zeszły rok był już kolejnym gdzie zanotowaliśmy spadek przestępczości kryminalnej. W 2016r. zanotowaliśmy 986 przestępstw, zaś w zeszłym roku 867. Również w kradzieżach z włamaniem zanotowano spadek przestępczości. W 2017r. stwierdzono 131 przestępstw, zaś w 2016r. – 156 przestępstw. Natomiast zanotowano niewielki wzrost w kradzieży cudzej rzeczy. Z 234 kradzieży w 2016r. do 241 w zeszłym roku. Reasumując należy stwierdzić, iż stan zagrożenia kształtują przede wszystkim przestępstwa  przeciwko mieniu. W ramach powiatu sieradzkiego najbardziej zagrożonym obszarem jest rejon miasta Sieradza, gdzie kumuluje się ok.  66,9 %  ogólnej liczby odnotowanej przestępczości  (up.  61,6  %), w tym  56,5  %  ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw o charakterze kryminalnym (up.  52,0 %). 

                Istotnym miernikiem oceny porządku publicznego jest stan ujawnionych wykroczeń. W omawianym okresie, policjanci powiatu sieradzkiego ogółem ujawnili  17 818  wykroczeń. W  683  przypadkach  odstąpiono od skierowania wniosków o ukaranie do sądu, w tym  484  popełnionych przez nn. sprawców.

              W policyjnym areszcie osadzono łącznie 650 osób tj. o 79 mniej niż w 2016r. W tym między innymi 158 osób osadzono do wytrzeźwienia, 255 prewencyjnie - porządkowo oraz 156 podejrzanych o dokonanie przestępstwa.

                W  2017  roku  na drogach podległych  Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu zanotowano  68  wypadków drogowych  w wyniku, których śmierć poniosło  14  osób,  a obrażeń ciała doznały  81  osoby. Zanotowano również  1030  kolizji drogowych.  Przeprowadzono  12 371 kontroli na drodze.

W ruchu drogowym ujawniono na terenie naszego powiatu 224 nietrzeźwych kierowców. Jest to spadek o 26 nietrzeźwych w stosunku do 2016r.

          Działania Policji to również działania profilaktycznie skierowane głownie do dzieci jak i osób starszych. W dniach6-7pażdziernika miał miejsce III Wojewódzki Przegląd Grup Patowskich. Wzięła w nim udział liczna grupa młodych ludzi z 7 powiatów naszego województwa.

        Największym przedsięwzięciem skierowanym do uczniów sieradzkich szkół był wspólny projekt Urzędu Miasta oraz sieradzkiej komendy „ STOP DLA HEJTU”. Był on realizowany od września do grudnia zeszłego roku. Znalazł się on na liście 99  najlepszych projektów w kraju, osiągając na szczeblu wojewódzkim maksymalną liczbę punktów i uzyskując tym samym rekomendację Wojewody Łódzkiego.  Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zagrożeniom internetowym, w szczególności zmniejszenie zachowań  związanych z cyberprzemocą, hejtem i mową nienawiści.

        Projektem objętych zostało około 400 uczniów klas VII sieradzkich podstawówek, a także ponad 300 rodziców i opiekunów oraz około nauczycieli i pedagogów szkolnych.  Ideą pomysłodawców było wykorzystanie innowacyjnych form działań profilaktycznych, odchodząc od tradycyjnych broszur czy ulotek. Adresatom programu został zaproponowany szeroki wachlarz działań opartych na profilaktyce rówieśniczej, która stanowi jedną z najskuteczniejszych metod dotarcia do młodego człowieka. Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty teatralne dla utworzonych w każdej szkole grup teatralnych.

W 2017  r. w ramach współpracy z samorządami, jak również z podmiotami poza policyjnymi uzyskano pomoc finansową jaki i darowiznę rzeczową w postaci:

Pomoc finansowa:

  Urząd Miasta w Sieradzu  –  32.500  zł  –  z przeznaczeniem na zakup  nowego  ieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu;

  Urząd  Gminy  w Sieradzu  –  1.998,98  zł  –  z przeznaczeniem na zakup  trzech nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu;

  Urząd Miasta i Gminy w Warcie  –  9.900 zł  –  sfinansowanie służb ponadnormatywnych;

  Urząd Miasta i Gminy w Warcie  –  1.170 zł  –  z przeznaczeniem na zakup  nowego

urządzenia do badania stanu trzeźwości dla Komisariatu Policji w Warcie;

  Urząd Miejski w Złoczewie – 5.400 zł – sfinansowanie służb ponadnormatywnych;

  Urząd Miejski w Błaszkach  –  680  zł  –  z przeznaczeniem na zakup  nowego urządzenia

wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Błaszkach;

  Urząd Gminy we Wróblewie – 730 zł – z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia

wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Błaszkach (w trakcie realizacji);

  Sąd Rejonowy w Sieradzu  –  wartość umorzona  –  nieodpłatne przekazanie zestawów

mebli biurowych.

               Po zaprezentowaniu wyników sieradzkiej jednostki przez komendanta, głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawił on sytuację Komendy Wojewódzkiej na tle kraju za zeszły rok, a także sieradzkiej komendy na tle innych powiatów. Na zakończenie narady nastąpiły krótkie wystąpienia niektórych zaproszonych gości.